Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / Java / Xóa các Object trùng lặp trong List Java

Xóa các Object trùng lặp trong List Java

Khi làm việc với List trong Java, đôi lúc chúng ta cần tạo 1 List các Object không trùng lặp. Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa các Object trùng lặp trong List Java.

Ở bài trước chúng ta đã làm việc với Stream, và chúng ta tiếp tục ứng dụng stream trong bài này nhé.

Ví dụ mình có các Objects sau:

Stock

OptionalDate

StockStatus

Bây giờ, mình cần phải xóa các phần tử bị trùng lặp nhau trong List<Stock> bởi 2 Object là OptionalDateStockStatus.

Trước tiên, chúng ta cần Override lại 2 method equalshashCode cho 2 object này. Sau đó, mình thực hiện distinct bởi 2 object.

Chúng ta định nghĩa hàm distinct như sau:

Với hàm trên, chúng ta có thể distinct List với multiple Object.

Cuối cùng, ta dùng filter của Stream để xóa các phần tử bị trùng lặp.

 

Khi làm việc với List trong Java, đôi lúc chúng ta cần tạo 1 List các Object không trùng lặp. Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa các Object trùng lặp trong List Java. Ở bài trước chúng ta đã làm việc với Stream, và chúng ta tiếp tục ứng dụng stream trong bài này nhé. Ví dụ mình có các Objects sau: Stock [crayon-61097c8d13aa5382157984/] OptionalDate [crayon-61097c8d13ab0124865440/] StockStatus [crayon-61097c8d13ab4029945606/] Bây giờ, mình cần phải xóa các phần tử bị trùng lặp nhau trong List<Stock> bởi 2 Object là OptionalDate và StockStatus. Trước tiên, chúng ta cần Override…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Tạo một Custom Interceptor cho RestTemplate trong Spring Boot

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết 1 class Custom Interceptor cho …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *