Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Xây dựng lớp hình tròn dẫn xuất từ lớp điểm

Xây dựng lớp hình tròn dẫn xuất từ lớp điểm

Yêu cầu:

Viết chương trình dưới đây:
+ Định nghĩa lớp CPOINT có:
– Các thuộc tính x,y
– 2 hàm tạo: không đối số và có đối số
– Phương thức show_xy() : hiển thị (x,y)

+ Sau đó, xây dựng lớp CCIR dẫn xuất từ lớp CPOINT và có thêm các thuộc tính:
– Thuộc tính r: bán kính
– 2 hàm tạo: không đối số và có đối số
Chú ý: cách xây dựng hàm tạo của lớp dẫn xuất.
– Phương thức show_r(): hiển thị bán kính r

Code:
//************************************************************
#include <iostream>
using namespace std;

class CPOINT
{
private:
double x, y;
public:
CPOINT()
{
x = y = 0.0;
}
CPOINT(double x, double y)
{
this->x = x;
this->y = y;
}
void show_xy()
{
cout << "(x, y) = ("<< x << ", " << y << ")" << endl; } }; class CCIR : public CPOINT { private: double r; public: CCIR() { r = 0.0; } CCIR(double x, double y, double r) : CPOINT(x, y) { this->r = r;
}
void show_r()
{
cout << "r = " << r << endl;
}
};

int main ()
{
CCIR circle(2.3, -5, 6.0);
circle.show_xy();
circle.show_r();

system("pause");
return 0;
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of