Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Xây dựng 1 lớp biểu diễn xâu kí tự có các hàm tạo và hàm hủy cần thiết

Xây dựng 1 lớp biểu diễn xâu kí tự có các hàm tạo và hàm hủy cần thiết

Yêu cầu:

Xây dựng 1 lớp biểu diễn xâu kí tự có các hàm tạo và hảm hủy cần thiết. Viết hàm thành phần concat() để nối xâu đối tượng với một xâu khác và hàm in nội dung của xâu ra màn hình.

Code:
/************************************************************/

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

class CString
{
private:
char* m_str;
public:
CString(char* s = NULL)
{
if(s == 0)
{
m_str = _strdup("");
}
else
{
m_str = _strdup(s);
}
}
~CString()
{
if(m_str != NULL)
delete [] m_str;
}
// Assign operator
CString& operator= (const CString& s)
{
// delete old content
delete this->m_str;
this->m_str = strdup(s.m_str);
return *this;
}

// Concentrate operator
CString& operator+ (const CString& s)
{
char* nStr = new char[strlen(s.m_str) + strlen(this->m_str) + 1];
strcpy(nStr, this->m_str);
strcat(nStr, s.m_str);
delete this->m_str;
this->m_str = nStr;
return *this;
}


void print(){ cout << this->m_str << endl;}
};

void main()
{
CString str1 = "ngoton";
CString str2 = ".it";
str1.print();
CString str = str1 + str2;
str1.print();
str.print();
system("pause");
}

Chú ý: ở đây đối tượng str1 đóng vai trò con trỏ this trong chồng toán tử operator+

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of