Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / In dãy số Fibonanci

In dãy số Fibonanci

Yêu cầu:

Viết chương trình in dãy số Fibonanci nhỏ hơn giá trị N. Biết rằng:
f(0) = f(1) = 1
f(n) = f(n – 1) + f(n – 2)

Thuật toán:

– Cách 1: dùng đệ quy

– Cách 2: dùng công thức f(n) = f(n – 1) + f(n – 2)

Code:

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of