Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / More / Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn lập trình PHP

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn lập trình PHP

Ngô Tôn xin được tổng hợp cho các bạn đã và đang học lập trình php tham khảo các câu hỏi phỏng vấn vị trí Junior PHP Developer được các Leader thường xuyên hỏi các ứng viên.

Câu hỏi phỏng vấn lập trình PHP

1. Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì? Tại sao lại sử dụng OOP mà ko phải lập trình khác? Điểm mạnh của nó là gì?

– OOP là phương pháp lập trình qui tất cả về 1 đối tượng, khi cần chỉ việc lấy ra sử dụng.
– PHP là phần mềm mã mở được tất cả người sử dụng trên thế giới phát triển, mỗi người phát triễn 1 hướng, nên OOP được sử dụng để tập hợp tất cả qui về 1 mối, Điểm mạnh của OOP là kế thừa, cho phép sử dụng lại những gì đã có trước đó và phát triển thêm dựa trên những cái đã có sẵn.

2. Làm thế nào để truy cập trong phương thức và thuộc tính?

Dùng từ khóa $this trỏ tới phương thức hoặc thuộc tính cần truy cập.

3. Thế nào là thuộc tính? Phương thức?

Thuộc tính là những biến được khởi tạo có kèm theo cơ chế.  Phương thức là những hàm được khởi tạo có kèm theo cơ chế

4. Làm thế nào để sử dụng class?

Khởi tạo 1 đối tượng thể hiện của lớp đó.

5. Có các cơ chế nào? Nói rõ các cơ chế. Private khác protected chỗ nào?

Có 3 cơ chế: Public, private, protected.
– Public: cho phép truy cập và sử dụng ở phạm vi trong class và ngoài class.
– Protected: cho phép truy cập các phương thức và thuộc tính trong class, có hỗ trợ sự kế thừa
– Private: Giống protected, nhưng không cho phép kế thừa.

6. Hàm khởi tạo là gì ? Tại sao phải dùng hàm khởi tạo? Đối lập với hàm khởi tạo là gì ? __destruct được gọi khi nào ?

Hàm khởi tạo __construct() là hàm được gọi khi khởi tạo một đối tượng.
Dùng hàm khởi tạo để khởi tạo những phương thức và thuộc tính cần thiết khi 1 đối tượng được khởi tạo.
Đối lập với hàm khởi tạo là hàm hủy khởi tạo __destruct(), Hàm hủy khởi tạo được gọi khi kết thúc một kịch bản.

7. Thế nào là kế thừa? Việc kế thừa diễn ra theo hướng nào ? Kế thừa được bao nhiêu lớp?

Kế thừa là việc sử dụng lại những gì đã có từ lớp cha, ngoại trừ những cơ chế được bảo vệ. việc kế thừa diễn ra theo 1 chiều, 1 lớp con chỉ có thể kế thừa từ 1 lớp cha, 1 lớp cha có thể có nhiều lớp con kế thừa.

8. Ghi đè là gì ? Tác hại của việc ghi đè là gì ? Làm gì để khắc phục việc ghi đè ? Tầm vực của parent là bao nhiêu cấp ? Làm sao để chống việc ghi đè?

– Ghi đè là việc lớp cha và lớp con trùng tên phương thức.
– Tác hại của việc ghi đè là làm vỡ cấu trúc ban đầu mà lớp cha đã gây dựng nên.
– Để khắc phục ghi đè ta dùng từ khóa parent:: bên trong phượng thức bị ghi đè.
– Tầm vực của parent chỉ được 1 cấp. Để chống việc ghi đè ta dùng từ khóa final đặt trước tên phương thức bị ghi đè.

9. Final là gì ? diễn giải nó như thế nào ? Nêu ra các chức năng của final.

– Final là qui ước phương thức cuối cùng hoặc 1 class cuối cùng. Final dùng để chống việc ghi đè hoàn toàn và chống sự kế thừa

10. Nếu sử dụng phương thức private có chống được việc ghi đè không ?

– Không vì cơ chế private chỉ chống sự kế thừa.

11. Thuộc tính tĩnh là gì? Tác dụng là gì ? Khác thuộc tính thường chỗ nào? Làm sao để truy xuất thuộc tính tĩnh ? Thuộc tính tĩnh khác hằng chỗ nào ?
– Thuộc tính tĩnh là thuộc tính được qui ước từ khóa static đứng trước tên thuộc tính. Tác dụng là thường dùng để huy động hoặc lặp lại hành động lặp lại nhiều lần nên đỡ tốn tài nguyên.
– Thuộc tính tĩnh khác thuộc tính thường ở chỗ không cần khởi tạo đối tượng vẫn có thể truy xuất được.
– Để truy xuất thuộc tính tĩnh dùng từ khóa self::tenthuoctinh
– Thuộc tính tĩnh khác hằng ở chỗ là giá trị có thể thay đổi, trong khi đó hằng là có giá trị cố định.

12. Clone là gì ? Sử dụng clone như thế nào?
– Clone là nhân bản 1 đối tượng đã có sẵn ( không phải tạo đối tượng mới).
– Sử dụng clone khi ta không muốn nó làm thay đổi giá trị của lớp ban đầu.

13. Lớp trừu tượng là gì ? Dùng adstract để làm gì ? Nhược điểm của abstract là gì? Có cách nào để khắc phục nhược điểm đó không?
– Lớp trừu tượng là lớp chứa các phương thức trừu tượng, các lớp sử dụng lớp trừu tượng phải thưc thi các phương thức trừu tượng của lớp trừu tượng đó.
– Dùng Abstract để quản lý dự án (vừa và nhỏ).
– Nhược đểm là mang tính đơn hình (chỉ được kế thừa từ 1 lớp). Để khắc phục ta dùng giao diện (interface).

14. Interface là gì? Công dụng của nó?
– Interface là giao diện, mang tính đa hình cho phép sự dụng 1 hay nhiều giao diện
– Công dụng là để quản lý dứ án có qui mô lớn.

15. Phân biệt sự khác và giống nhau của interface và abstract là gì?
– Giống nhau là để dùng để quản lý dự án
– Khác nhau: Abstract mang tính đơn hình, chỉ kế thừa được 1 lớp (bản chất là 1 lớp). Còn Interface mang tính đa hình, có thể sử dụng 1 hay nhiều giao diện

16. 1 lớp có thể sử dụng abstract và interface cùng lúc ko ?
– Được

17. 1 lớp có thể sử dụng 2 giao diện có cùng tên hàm ko?
– Không

18. Lazy loading techology là gì?
– Là công nghê tự động nạp 1 file khi khởi tạo 1 đối tượng (tên file trùng tên lớp).

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Tổng hợp icon Facebook, các biểu tượng cảm xúc Facebook

Tổng hợp tất cả hơn ✅ 1000 icon Facebook, các biểu tượng cảm xúc Facebook, …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of