Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính tổng tất cả các phần tử xung quanh trong mảng

Tính tổng tất cả các phần tử xung quanh trong mảng

Yêu cầu:

Viết chương trình tính tổng tất cả các phần tử xung quanh trên mảng các số nguyên. (Phần tử xung quanh là hai phần tử bên cạnh cộng lai bằng chính nó (Ví dụ: 1 3 2 → 1,2 là hai phần tử xung quanh của 3).

Ví dụ: 1 3 2 5 3 9 6 → tổng 17

Thuật toán:

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int sum_around_elmnt(int A[], int n);

void main( void )
{
int A[] = {1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 5, 4, 0, 5, 6};
int n = sizeof(A)/sizeof(int);
printf("\nsum of around elements is %d", sum_around_elmnt(A, n));

getch();
}

//Calculate sum of around elements
int sum_around_elmnt(int A[], int n)
{
int i;
int sum = 0;
for(i = 1;i < n - 1;i++)
{
if(A[i] == (A[i-1] + A[i+1]))
sum += A[i];
}
return sum;
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of