Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính tổng các chữ số trong 1 số

Tính tổng các chữ số trong 1 số

Yêu cầu:

Tính tổng các chữ số trong 1 số.

Ví dụ: số 1234 có tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Giải thuật:

– Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số từ hàng đơn vị, hàng chục, …

Code:

/************************************************************
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
long num, temp, digit, sum = 0;

printf("Nhap vao so bat ki: ");
scanf("%ld", &num);
temp = num;
while (num > 0)
{
digit = num % 10;
sum = sum + digit;
num /= 10;
}
printf("\nSo ban da nhap = %ld", temp);
printf("\nTong cac chu so trong %ld = %ld", temp, sum);
getch();
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of