Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính giai thừa cách

Tính giai thừa cách

Yêu cầu:

Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! = 2.4.6…n nếu chẵn.

Thuật toán:

– Dùng phương pháp đệ quy.

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

long giaithua(int N);

void main()
{
int N;
long ket_qua;
do
{
printf("\n Nhap vao so nguyen duong N = ");
scanf("%d", &N);
}
while(N < 0);
ket_qua = giaithua(N);
printf("\n %d!! = %ld", N, ket_qua);
getch();
}

long giaithua(int N)
{
if(N == 0 || N == 1)
return 1;
else
return N * giaithua(N-2);
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of