Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / Java / Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng Java

Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng Java

Trong lập trình hướng đối tượng Java có 1 tính chất có thể cho phép chúng ta truy cập và thay đổi giá trị thuộc tính thông qua các phương thức của lớp đó là tính đóng gói (Encapsulation).

Vậy đóng gói là gì?

Đóng gói là sự che giấu bên trong dữ liệu riêng của mỗi đối tượng của lớp được khai báo và chỉ được truy xuất thông qua hệ thống các phương thức có sẵn của lớp (chỉ có thể gọi những phương thức có sẵn của lớp). Vì vậy, nó còn được gọi là data hiding (nghĩa là che giấu dữ liệu).

Tính đóng gói có những đặc điểm như sau:

  • Tạo ra cơ chế để ngăn ngừa việc gọi phương thức của lớp này tác động hay truy xuất dữ liệu của đối tượng thuộc về lớp khác.
  • Dữ liệu riêng (khi được khai báo là private) của mỗi đối tượng được bảo vệ khỏi sự truy xuất không hợp lệ từ bên ngoài.
  • Người lập trình có thể dựa vào cơ chế này để ngăn ngừa việc gán giá trị không hợp lệ vào thành phần dữ liệu của mỗi đối tượng.
  • Cho phép thay đổi cấu trúc bên trong của một lớp mà không làm ảnh hưởng đến những lớp bên ngoài có sử dụng lớp đó.

Để cài đặt tính đóng gói, chúng ta có 2 bước như sau:

  • Khai báo các thuộc tính của đối tượng trong lớp là private để các lớp khác không thể truy cập trực tiếp/sửa đổi được.
  • Cung cấp các phương thức getter/setter có phạm vi truy cập là public để truy cập và sửa đổi các giá trị của thuộc tính trong lớp. Phương thức getter là phương thức truy cập vào thuộc tính của đối tượng và trả về các thuộc tính của đối tượng, còn phương thức setter là phương thức truy cập vào thuộc tính của đối tượng và gán giá trị cho các thuộc tính của đối tượng đó.

Ví dụ:

Lời kết : Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu về tính đóng gói trong Java. Vậy là các bạn đã biết được 4 tính chất cơ bản trong Java là tính đóng gói (encapsulation), tính kế thừa (Inheritance), tính đa hình (polymorphism)tính trừu tượng (abstraction).

Chúc bạn thành công!

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Tạo danh sách ngày từ 2 ngày cho trước bằng Stream trong Java

Mục lục Stream là gì?Tạo danh sách ngày từ 2 ngày cho trước bằng StreamBài …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of