Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính cosx

Tính cosx

Yêu cầu:

Nhập một số c>0 (ví dụ c = 0.0001) và một số thực x rồi tính: cos(x)= 1 – x^2/2! + x^4/4! – …+(-1)^n.x^(2n)/(2n)!
Tổng được tính với n đủ lớn sao cho bất đẳng thức: |x^(2n)/(2n)!| <= c thỏa mãn

Thuật toán:

– Dùng vòng lặp for để tính biểu thức cosx.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Nhập một số c>0 (ví dụ c = 0.0001) và một số thực x rồi tính: cos(x)= 1 – x^2/2! + x^4/4! – …+(-1)^n.x^(2n)/(2n)! Tổng được tính với n đủ lớn sao cho bất đẳng thức: |x^(2n)/(2n)!| <= c thỏa mãn Thuật toán: – Dùng vòng lặp for để tính biểu thức cosx. Code: [crayon-610986cd0d500221467721/] Kết quả: [crayon-610986cd0d50d828094739/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *