Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng 1 chiều

Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng 1 chiều

Yêu cầu:

Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng các số nguyên.

Thuật toán:

Viết hàm với tham số đầu vào là mảng 1 chiều, giá trị trả về là vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng.

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

int srchMinPos(int A[], int len);

void main()
{
int arr[LEN_MAX];
int n;
int i;
do
{
printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
scanf("%d", &n);
}
while (n > LEN_MAX);

for (i = 0; i < n;i++)
{
printf("\nA[%d] = ", i);
scanf("%d", &arr[i]);
}

printf("\nPhan tu nho nhat xuat hien tai vi tri %d trong mang A", srchMinPos(arr, n));

getch();
}

int srchMinPos(int A[], int len)
{
int i, pos = 0;
int temp;
temp = A[0];
for (i = 0; i < len; i++)
{
if (temp > A[i])
{
temp = A[i];
pos = i;
}
}
return (pos+1);
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of