Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tìm số Amstrong

Tìm số Amstrong

Yêu cầu:

– Tìm số Amstrong là một số có đặc điểm sau: số đó gồm n chữ số, tổng các lũy thừa bậc n của các chữ số đó và số đó.
Ví dụ: 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3. Hãy tìm các số Amstrong nhỏ hơn 1000.

Phân tích:

– Dùng vòng lặp để kiểm tra điều kiện của sô Amstrong.

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"

void main()
{
int i, j, k;
for(i = 0; i <= 9; i++)
for(j = 0; j <= 9; j++)
for(k = 0; k <= 9; k++)
{
if(i == 0)
{
if(j == 0)
{
printf("\n %d^1 = %d", k, k);
}
else
{
if((10*j + k) == (pow((float)j, 2)+pow((float)k, 2)))
printf("\n %d^2 + %d^2 = %d", j, k, 10*j+k);
}
}
else
{
if((100*i + 10*j + k) == (pow((float)i, 3) + pow((float)j, 3) + pow((float)k, 3)))
printf("\n %d^3 + %d^3 + %d^3 = %d", i, j, k, 100*i + 10*j + k);
}
}
getch();
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of