Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Java Programming / Tìm hiểu về các lớp Java IO

Tìm hiểu về các lớp Java IO

Các lớp chính dùng để xử lý IO thuộc gói java.io

File

Đối tượng File có thể được xem như là
• Môt tập tin
• Một thư mục

Một số phương thức tĩnh của lớp File

 • File.separator
 • File.separatorChar
 • File.pathSeparator
 • File.pathSeparatorChar
 • File.createTempFile(String prefix, String suffix)
 • File.createTempFile(String prefix, String suffix, File dir)
 • File.listRoots()

Các phương thức khác của lớp File

 • isFile()
 • isDirectory()
 • isHidden()
 • canRead()
 • canWrite()
 • canExecute()
 • exists()
 • createNewFile()
 • delete()
 • deleteOnExit()
 • mkdir()
 • mkdirs()
 • renameTo(File dest)
 • System.getProperty(“user.dir”)
 • setExecutable(boolean exe)
 • setLasModified(long time)
 • setReadonly()
 • setReadable(boolean b)
 • setWritable(boolean b)
 • toURI()
 • getName()
 • getParentFile()
 • getPath() , toString ()
 • length() , lastModified()
 • list() , list(FilenameFilter filter)
 • listFiles()
 • listFies(FileFilter filter)

Stream

Java sử dụng Stream để Read và Write data

Stream là một dãy tuần tự các byte có chiều dài không xác định.

 • Input Stream là các stream thực hiện việc di chuyển đưa dãy các byte vào trong chương trình Java từ một nguồn bên ngoài.
 • Output Stream đưa dãy các byte từ chương trình Java đến các nơi bên ngoài.

Package java.io bao gồm các Stream Class: Character Streams và Byte Streams

Character Streams

Được sử dụng cho 16-bit characters

Sử dụng Read & Write classes

Reader:

int read()
int read(char cbuf[]) Reader
int read(char cbuf[], int offset, int length)

Writer:

int write()
int write(char cbuf[]) Writer
int write(char cbuf[], int offset, int length)

Byte Streams

Được sử dụng cho 8-bit bytes

Sử dụng InputStream & OutputStream classes

InputStream:

int read()
int read(byte cbuf[]) InputStream
int read(byte cbuf[], int offset, int length)

OutputStream:

int write()
int write(byte cbuf[]) OutputStream
int write(byte cbuf[], int offset, int length)

ReaderInputStream định nghĩa các API tương tự nhau nhưng cho 2 kiểu dữ liệu khác nhau

WriterOutputStream định nghĩa các API tương tự nhau nhưng cho 2 kiểu dữ liệu khác nhau

Console

Output : System.out
• Đọc từ keyboard

Input : System.in
• Xuất ra màn hình console

Error : System.err
• Xuất lỗi ra màn hình console

Console: System.console()

Zip

InflaterInputStream: Giải nén dữ liệu dạng zip hoặc gzip

DeflaterOutputStream: Nén dữ liệu dạng zip hoặc gzip

ZipFile: Đọc các ZipEntry từ một file zip

ZipEntry: Thể hiện một phần tử của file Zip

ZipInputStream: Đọc các file trong file zip, giải nén file zip

GZIPInputStream: Đọc các file trong file gzip, giải nén file gzip

ZipOutputStream: Ghi file theo định dạng zip

GZIPOutputStream: Ghi file theo định dạng gzip

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of