Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tìm giá trị lớn nhất của 2 số

Tìm giá trị lớn nhất của 2 số

Yêu cầu: 

– Hãy nhập 2 số thực a,b. Tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến max

Phần tích:

– Cách 1: dùng câu lệnh if/else để tìm giá trị lớn nhất

– Cách 2: định nghĩa macro tìm giá trị lớn nhất

Code:

Kết quả:

Yêu cầu:  – Hãy nhập 2 số thực a,b. Tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến max Phần tích: – Cách 1: dùng câu lệnh if/else để tìm giá trị lớn nhất – Cách 2: định nghĩa macro tìm giá trị lớn nhất Code: [crayon-5f0b2c90c85ce595240043/] Kết quả: [crayon-5f0b2c90c85d8418444965/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *