Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

Bài tập cơ bản minh họa việc ghi 1 file văn bản (text). Dãy số nguyên bất kì có thể nhập từ bàn phím hoặc tạo một cách ngẫu nhiên.
Dưới đây là chương trình minh họa:

/************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_LENTH 100

void main()
{
FILE *fp = NULL;
int i;
int arr[MAX_LENTH];
fp = fopen("D:\\output.txt", "w");
if (!fp)
{
printf("\nError in opening file");
}
else
{
for (i = 0; i < MAX_LENTH; i++)
{
arr[i] = rand();
fprintf(fp, "%d\t", arr[i]);
}
printf("\nFile is created successfully");
fclose(fp);
}
getch();
}

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of