Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: laptrinh

Tag Archives: laptrinh

In ra các phần tử chẵn và nhỏ hơn 20

Yêu cầu: Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ hơn 20 Thuật toán: – Dùng vòng lặp for hoặc while để nhập và duyệt mảng Code: Kết quả: [crayon-60c6c16280039333557649/] Yêu cầu: Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ …

Read More »