Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: decrypt

Tag Archives: decrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-60c6d20e20bb0310720636/] C# [crayon-60c6d20e20bbe889675671/] Usage [crayon-60c6d20e20bc4769074769/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-60c6d20e20bc8279450074/] C# [crayon-60c6d20e20bcc577737728/] Usage [crayon-60c6d20e20bd1243247948/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-60c6d20e20bb0310720636/] …

Read More »