Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: computer science

Tag Archives: computer science

Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

CUDA là gì? CUDA (Compute Unified Device Architecture) là ngôn ngữ C/C++ được mở rộng, cho phép viết chương trình chạy trên CPU (những phần tính toán tuần tự) và GPU (những phần tính toán song song). CPU có một vài core, mỗi core mạnh và phức tạp. Tập trung tối ưu hóa …

Read More »

Watermarking

Watermark là gì? Watermark (digital watermark) là một “dấu”(mark) được nhúng vào một file dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, …) nhằm nói lên thông tin nào đó về file dữ liệu (vd, thông tin về chủ sở hữu của file dữ liệu, hay thông tin về khách …

Read More »

Lọc ảnh trên miền không gian

<Program.exe> <Command> <InputPath> <CmdArguments> 1 Hàm tính tích chập hai ảnh 2 Lọc trung bình –mean Kích thước cửa số lọc 3 Lọc trung vị –median Kích thước cửa sổ lọc 4 Làm trơn ảnh bằng Gauss –gauss Kích thước cửa sổ 5 Phát hiện biên cạnh bằng Sobel –sobel …

Read More »

Phép biến đổi hình học

<Program.exe> <Command> <Interpolate> <InputPath> <CmdArguments> 1 Cài đặt lớp AffineTransform 2 Cài đặt lớp nội suy láng giềng gần nhất 3 Cài đặt lớp nội suy song tuyến tính 4 Cài đặt hàm Transform trong lớp GeometricTransformer 5 Phóng to, thu nhỏ ảnh –zoom Hệ số zoom 6 Thay đổi …

Read More »

Phép biến đổi màu

<ProgramName.exe> <Command> <InputPath> <CommandArguments> Chuyển ảnh màu sang ảnh xám –rgb2gray Chuyển ảnh xám sang ảnh màu –gray2rgb Chuyển ảnh từ hệ màu RGB sang hệ màu HSV –rgb2hsv Chuyển ảnh từ hệ màu HSV sang hệ màu RGB –hsv2rgb Tăng giảm độ sáng của ảnh –bright b: độ sáng …

Read More »

Kỹ thuật cơ bản trong xử lý ảnh

Kỹ thuật truy xuất điểm ảnh (pixel) Cách 1: Để truy xuất vào từng pixel, sử dụng 2 vòng for lồng nhau và hàm at của OpenCV [crayon-66519fad26978917527553/] Cách 2: Dùng con trỏ đầu mỗi dòng để truy xuất đến từng pixel trên dòng [crayon-66519fad26983982089985/] Cách 3: Dùng con trỏ …

Read More »

Gom cụm dữ liệu – Clustering

Hỗ trợ giai đoạn tiền xử lý dữ liệu (data preprocessing) ‡ Mô tả sự phân bố dữ liệu/đối tượng (data distribution) ‡ Nhận dạng mẫu (pattern recognition) ‡ Phân tích dữ liệu không gian (spatial data analysis) ‡ Xử lý ảnh (image processing) ‡ Phân mảnh thị trường (market …

Read More »

Phân lớp dữ liệu – Classification

Kĩ thuật phân lớp được tiến hành bao gồm 2 bước : Xây dựng mô hình và sử dụng mô hình . Xây dựng mô hình : là mô tả một tập những lớp được định nghĩa trước trong đó : mỗi bộ hoặc mẫu được gán thuộc về một …

Read More »