Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Quản lý sinh viên bằng struct

Quản lý sinh viên bằng struct

Yêu cầu:

Quản lý sinh viên với thông tin của mỗi sinh viên như sau:
– Tên
– Lớp
– Điểm Toán
– Điểm Lý
– Điểm Hóa
Chương trình có thêm các chức năng sau:
– Tìm kiếm thông tin sinh viên
– Chỉnh sửa thông tin sinh viên

Code:
/************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct
{
char name[30];
char classroom[10];
float mMath; // diem toan
float mPhysical; // diem ly
float mChemistry;// diem hoa

}*PSTUDENT, STUDENT;

void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total);
void PrintInfo(STUDENT student);
void SearchInfo(PSTUDENT pStudent, int total);
void EditInfo(PSTUDENT pStudent, int total);

void main()
{
PSTUDENT pStudent;
int totalStudent;
int sel;
char c;
printf("\nBan can quan ly bao nhieu sinh vien: ");
scanf("%d", &totalStudent);
// cap phat vung nho de luu thong tin cac sinh vien
pStudent = (PSTUDENT)malloc(totalStudent*sizeof(STUDENT));
if(pStudent == NULL)
{
printf("\nLoi cap phat bo nho");
return;
}
memset(pStudent, NULL, totalStudent*sizeof(STUDENT));
// Nhap thong tin sinh vien
ImportInfo(pStudent, totalStudent);

do
{
printf("\n1. Tim kiem thong tin sinh vien");
printf("\n2. Chinh sua thong tin sinh vien");
printf("\nBan lua chon: ");
scanf("%d", &sel);
switch(sel)
{
case 1:
//Tim kiem sinh vien
SearchInfo(pStudent, totalStudent);
break;
case 2:
//Chinh sua thong tin sinh vien
EditInfo(pStudent, totalStudent);
break;
}
printf("\nBan co muon tiep tuc khong:(y/n)?");
fflush(stdin);
c = getchar();
}
while(c == 'y'|| c == 'Y');
getch();
}

void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
int i;
printf("\n==================Nhap thong tin sinh vien====================\n");
for(i = 0; i < total; i++)
{
printf("\nSinh vien [%d]\n", i+1);
printf("\nTen sinh vien : ");
fflush(stdin);
gets(pStudent[i].name);
printf("\nLop hoc: ");
//fflush(stdin);
gets(pStudent[i].classroom);
printf("\nDiem toan: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mMath);
printf("\nDiem ly: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mPhysical);
printf("\nDiem hoa: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mChemistry);
printf("\n========================================================");
}
}

// Ham tim kiem thong tin sv
void SearchInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
int sel;
int i;
float totalMark;
char name[30];
char classroom[10];
printf("\n==================Tim kiem thong tin sinh vien===============");
printf("\n1. Tim kiem thong tin theo ten sv");
printf("\n2. Tim kiem thong tin theo lop\n");
scanf("%d", &sel);
switch(sel)
{
case 1:
printf("\nNhap ten sinh vien: ");
fflush(stdin);
gets(name);
for(i = 0; i < total; i++)
{
if(strcmp(name, pStudent[i].name) == 0)
{
//in ra thong tin sinh vien
PrintInfo(pStudent[i]);
}
}
break;
case 2:
printf("\nNhap ten lop: ");
fflush(stdin);
gets(classroom);
for(i = 0; i < total; i++)
{
if(strcmp(classroom, pStudent[i].classroom) == 0)
{
//in ra thong tin sinh vien
PrintInfo(pStudent[i]);
}
}
break;
}
}

// Ham sua thong tin sv
void EditInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
int i;
char name[30];
printf("\n===============Chinh sua thong tin sinh vien================");
printf("\nNhap ten sinh vien: ");
fflush(stdin);
gets(name);

for(i = 0; i < total; i++)
{
if(strcmp(name, pStudent[i].name) == 0)
{
printf("\nChinh sua thong tin cua sv: %s", pStudent[i].name);
printf("\nLop hoc: ");
fflush(stdin);
gets(pStudent[i].classroom);
printf("\nDiem toan: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mMath);
printf("\nDiem ly: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mPhysical);
printf("\nDiem hoa: ");
scanf("%f", &pStudent[i].mChemistry);
}
}
}
// Ham hien thi thong tin sv
void PrintInfo(STUDENT student)
{
printf("\nHo ten\t\t\t\t| Lop\t\t| Toan\t| Ly\t| Hoa\t|");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
printf("\n%-30s\t| %s\t| %0.1f\t| %0.1f\t| %0.1f\t|",
student.name, student.classroom, student.mMath, student.mChemistry, student.mChemistry);
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
}

 

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of