Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming (page 10)

Programming

Programming

Sắp xếp các phần tử âm dương trong mảng

Yêu cầu: – Sắp xếp các phần tử âm dương trong mảng – Viết hàm sắp xếp các phần tử âm giảm dần từ trái sang phải, phần tử dương tăng dần từ phải sang trái. Thuật toán: – Sử dụng thuật toán sắp xếp bubble sort. Code: Kết quả: [crayon-63864a01c23c2404372823/]

Read More »

Sắp xếp các phần tử chẵn giảm dần

Yêu cầu: – Viết hàm sắp xếp các phần tử chẵn giảm dần. (các phần tử khác trong mảng giữ nguyên vị trí) Ví dụ: Dãy số: 1 9 2 4 6 3 5 0 -5 8 Dãy số sau khi sắp xếp: 1 9 8 6 4 3 5 2 -5 0 Thuật toán: …

Read More »

Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần

Yêu cầu: – Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. Thuật toán: – Có rất nhiều thuật toán sắp xếp. Ở đây, mình lựa chọn phương pháp bubble sort với lý do là cài đặt đơn giản. Code: Kết quả: [crayon-63864a01c3b8e038490651/]

Read More »

Tính tổng các phần tử cực tiểu trong mảng

Yêu cầu: – Viết hàm tính tổng các phần tử cực tiểu trong mảng các số nguyên (phần tử cực tiểu là phần tử nhỏ hơn các phần tử xung quanh nó ). Ví dụ: 6 4 2 9 5 3 7 1 5 8   (2, 3, 1 là các phần tử cực tiểu) Thuật …

Read More »

Tính tổng các phần tử cực đại trong mảng số nguyên

Yêu cầu: – Tính tổng các phần tử cực đại trong mảng các số nguyên (phần tử cực đại là phần tử lớn hơn các phần tử xung quanh nó). Ví dụ: 1 5 2 6 3 5 1 8 6  (5, 6, 5, 8 là các phần tử cực đại) Thuật toán:   Code: Kết quả: [crayon-63864a01c4b0b196594004/]

Read More »