Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Truy vấn dữ liệu kiểu Float trong MySQL – Nhật ký lập trình [Chapter 8]

Vừa qua, Ngô Tôn có gặp một trường hợp xảy ra khi thực hiện 1 câu truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL khi thiết kế website với PHP với cột có kiểu Float. Cụ thể, khi mình thực hiện đoạn lệnh sau đây thì gặp lỗi. [crayon-66519ff1dec2a498493781/] Rõ ràng câu lệnh SELECT …

Read More »