Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / In ra các phần tử chẵn và nhỏ hơn 20

In ra các phần tử chẵn và nhỏ hơn 20

Yêu cầu:

Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ hơn 20

Thuật toán:

– Dùng vòng lặp for hoặc while để nhập và duyệt mảng

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

void main()
{
int arr[LEN_MAX];
int n;
int i;
do
{
printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
scanf("%d", &n);
}
while (n > LEN_MAX);

for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("\nA[%d] = ", i);
scanf("%d", &arr[i]);
}

// in cac ptu chan ra man hinh
printf("\nPhan tu le cua mang A:");
for (i = 0; i < n;i++)
if (arr[i] % 2 == 0 && arr[i] < 20)
printf("\nA[%d] = %d", i, arr[i]);
getch();
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of