Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N

Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N

Yêu cầu:

Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn giá trị N nhập từ bàn phím.

Thuật toán:

– Viết hàm kiểm tra số nguyên tố

– Dùng vòng lặp để in ra các số nguyên tố

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int so_nguyen_to(int N);
void main()
{
int N, i;

do
{
printf("\n Nhap vao so N = ");
scanf("%d", &N);
}
while(N <= 0);
printf("\n Cac so nguyen to nho hon %d :", N);
for(i = 1; i <= N; i++)
{
if(so_nguyen_to(i))
printf(" %d ", i);
}
getch();
}

// Ham kiem tra so nguyen to
int so_nguyen_to(int N)
{
int i;
if(N == 1)
return 1;
else
{
for( i = 2; i < N; i++)
{
if(N % i == 0)
return 0;
}
return 1;
}
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of