Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Kiểm tra số đối xứng hay không?

Kiểm tra số đối xứng hay không?

Yêu cầu:

Số đối xứng hay còn gọi là “palindrome”. Ví dụ: 123321 là số đối xứng, 12012 không phải số đối xứng.

Thuật toán:

Đảo các chữ số của số đầu vào. Nếu giá trị của số trước và sau khi đảo bằng nhau thì đó là số đối xứng.

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
 
void main()
{
 int n, reverse = 0, rem, temp;
 printf("Nhap vao so nguyen: ");
 scanf("%d", &n);
 temp = n;
 while(temp != 0)
 {
 rem = temp % 10;
 reverse = reverse*10 + rem;
 temp /= 10;
 } 
 if(reverse == n) 
 printf("%d la so doi xung", n);
 else
 printf("%d khong doi xung", n);
 getch();
}

Kết quả:
 

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of