Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Probability and Statistics

Probability and Statistics

Thống kê máy tính và ứng dụng

Xây dựng khoảng tin cậy trong R

1.  Xây dựng khoảng tin cậy cho tỉ lệ Giả sử ta muốn khảo sát tỉ lệ giới tính trong một tổng thể (population) là tất cả cư dân của một thành phố. Từ tổng thể, ta thu thập được một mẫu dữ liệu ngẫu nhiên (random sample) gồm 100 …

Read More »