Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Parallel Programming on a GPU

Parallel Programming on a GPU

Lập trình song song trên GPU

Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

CUDA là gì? CUDA (Compute Unified Device Architecture) là ngôn ngữ C/C++ được mở rộng, cho phép viết chương trình chạy trên CPU (những phần tính toán tuần tự) và GPU (những phần tính toán song song). CPU có một vài core, mỗi core mạnh và phức tạp. Tập trung tối ưu hóa …

Read More »