Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Image and Video Processing

Image and Video Processing

Xử lý hình ảnh và video số

Lọc ảnh trên miền không gian

<Program.exe> <Command> <InputPath> <CmdArguments> 1 Hàm tính tích chập hai ảnh 2 Lọc trung bình –mean Kích thước cửa số lọc 3 Lọc trung vị –median Kích thước cửa sổ lọc 4 Làm trơn ảnh bằng Gauss –gauss Kích thước cửa sổ 5 Phát hiện biên cạnh bằng Sobel –sobel …

Read More »

Phép biến đổi hình học

<Program.exe> <Command> <Interpolate> <InputPath> <CmdArguments> 1 Cài đặt lớp AffineTransform 2 Cài đặt lớp nội suy láng giềng gần nhất 3 Cài đặt lớp nội suy song tuyến tính 4 Cài đặt hàm Transform trong lớp GeometricTransformer 5 Phóng to, thu nhỏ ảnh –zoom Hệ số zoom 6 Thay đổi …

Read More »

Phép biến đổi màu

<ProgramName.exe> <Command> <InputPath> <CommandArguments> Chuyển ảnh màu sang ảnh xám –rgb2gray Chuyển ảnh xám sang ảnh màu –gray2rgb Chuyển ảnh từ hệ màu RGB sang hệ màu HSV –rgb2hsv Chuyển ảnh từ hệ màu HSV sang hệ màu RGB –hsv2rgb Tăng giảm độ sáng của ảnh –bright b: độ sáng …

Read More »

Kỹ thuật cơ bản trong xử lý ảnh

Kỹ thuật truy xuất điểm ảnh (pixel) Cách 1: Để truy xuất vào từng pixel, sử dụng 2 vòng for lồng nhau và hàm at của OpenCV [crayon-6651922fdd1e6404173664/] Cách 2: Dùng con trỏ đầu mỗi dòng để truy xuất đến từng pixel trên dòng [crayon-6651922fdd1f0996552684/] Cách 3: Dùng con trỏ …

Read More »