Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Data Hiding and Secret Sharing

Data Hiding and Secret Sharing

Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin

Watermarking

Watermark là gì? Watermark (digital watermark) là một “dấu”(mark) được nhúng vào một file dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, …) nhằm nói lên thông tin nào đó về file dữ liệu (vd, thông tin về chủ sở hữu của file dữ liệu, hay thông tin về khách …

Read More »