Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS

HCMUS

HCĐH KHTN

May, 2021

 • 21 May

  Chia sẻ thông tin mật – Secret Sharing

  Bài toán chia sẻ thông tin mật – Secret Sharing Giả sử ta muốn chia sẻ một thông tin mật S cho n người Ta muốn phải có ít nhất là k người (k ≤ n) thì mới tái tạo được S Còn nếu có ít hơn k người thì …

July, 2020

 • 3 July

  Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

  cuda_memory

  CUDA là gì? CUDA (Compute Unified Device Architecture) là ngôn ngữ C/C++ được mở rộng, cho phép viết chương trình chạy trên CPU (những phần tính toán tuần tự) và GPU (những phần tính toán song song). CPU có một vài core, mỗi core mạnh và phức tạp. Tập trung tối ưu hóa …

April, 2020

 • 25 April

  Khóa học Amazon Web Service (AWS)

  Bộ video Khóa học Amazon Web Service (AWS) Bộ video Khóa học Amazon Web Service (AWS) Khóa học Amazon Web Service (AWS) Khóa học Amazon Web Service (AWS) 2020-04-25 ngoton 0 User Rating: 5 ( 1 votes)

 • 25 April

  Cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vShepre

  Tài liệu và các bài lab cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vShepre ESXi Tài liệu và các bài lab cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vShepre ESXi Cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vShepre Cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vShepre …

 • 25 April

  Watermarking

  Watermark là gì? Watermark (digital watermark) là một “dấu”(mark) được nhúng vào một file dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, …) nhằm nói lên thông tin nào đó về file dữ liệu (vd, thông tin về chủ sở hữu của file dữ liệu, hay thông tin về khách …

February, 2020

 • 25 February

  Lọc ảnh trên miền không gian

  <Program.exe> <Command> <InputPath> <CmdArguments> 1 Hàm tính tích chập hai ảnh 2 Lọc trung bình –mean Kích thước cửa số lọc 3 Lọc trung vị –median Kích thước cửa sổ lọc 4 Làm trơn ảnh bằng Gauss –gauss Kích thước cửa sổ 5 Phát hiện biên cạnh bằng Sobel –sobel …

 • 25 February

  Phép biến đổi hình học

  <Program.exe> <Command> <Interpolate> <InputPath> <CmdArguments> 1 Cài đặt lớp AffineTransform 2 Cài đặt lớp nội suy láng giềng gần nhất 3 Cài đặt lớp nội suy song tuyến tính 4 Cài đặt hàm Transform trong lớp GeometricTransformer 5 Phóng to, thu nhỏ ảnh –zoom Hệ số zoom 6 Thay đổi …

 • 25 February

  Phép biến đổi màu

  <ProgramName.exe> <Command> <InputPath> <CommandArguments> Chuyển ảnh màu sang ảnh xám –rgb2gray Chuyển ảnh xám sang ảnh màu –gray2rgb Chuyển ảnh từ hệ màu RGB sang hệ màu HSV –rgb2hsv Chuyển ảnh từ hệ màu HSV sang hệ màu RGB –hsv2rgb Tăng giảm độ sáng của ảnh –bright b: độ sáng …

 • 25 February

  Kỹ thuật cơ bản trong xử lý ảnh

  Kỹ thuật truy xuất điểm ảnh (pixel) Cách 1: Để truy xuất vào từng pixel, sử dụng 2 vòng for lồng nhau và hàm at của OpenCV [crayon-610709938d8ff913084427/] Cách 2: Dùng con trỏ đầu mỗi dòng để truy xuất đến từng pixel trên dòng [crayon-610709938d90a715359226/] Cách 3: Dùng con trỏ …

 • 25 February

  Gom cụm dữ liệu – Clustering

  Hỗ trợ giai đoạn tiền xử lý dữ liệu (data preprocessing) ‡ Mô tả sự phân bố dữ liệu/đối tượng (data distribution) ‡ Nhận dạng mẫu (pattern recognition) ‡ Phân tích dữ liệu không gian (spatial data analysis) ‡ Xử lý ảnh (image processing) ‡ Phân mảnh thị trường (market …