Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Hàm swap

Hàm swap

Yêu cầu:

–  Khai báo 2 biến được gán giá trị ban đầu.

– Viết hàm đổi chỗ giá trị của 2 biến cho nhau

Giải thuật:

– Ta viết hàm với tham số truyền vào là 2 biến được khai báo. Như các bạn đã biết, nếu truyền tham trị, sẽ không thể thay đổi giá trị của chúng được. Muốn thay đổi được giá trị của 2 biến truyền vào, chúng ta cần truyền tham biến (con trỏ + tham chiếu).

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void swap(int *a, int *b);

void main()
{
int a = 6, b = 10;
printf("\nTruoc khi doi cho: a = %d, b = %d", a, b);
swap(&a, &b);
printf("\nSau khi doi cho: a = %d, b = %d", a, b);
getch();
}

void swap(int *a, int *b)
{
int temp;
temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of