Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Đếm số từ trong 1 chuỗi

Đếm số từ trong 1 chuỗi

Yêu cầu: Đếm số từ trong 1 chuỗi bất kì nhập từ bàn phím

Giải thuật: Duyệt từng kí tự trong chuỗi. Nếu kí tự thứ i là khoảng trắng và kí tự thứ (i+1) là kí tự anphal thì tăng biến đếm lên 1.

Tuy nhiên, như vậy sẽ bỏ xót trường hợp kí tự đầu tiên của chuỗi ko phải kí tự space thì sẽ được tính là 1 từ.

Code:

/************************Count words of string******************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

#define MAX_LENGTH 100

int CountWord(char *string);

void main()
{
char str[MAX_LENGTH];
char c;
printf("\nNhap chuoi khong qua 100 ki tu: ");
fflush(stdin);
gets(str);
printf("\nChuoi '%s' co %d(tu)", str, CountWord(str));
getch();
}

// Ham dem so tu trong chuoi
int CountWord(char *str)
{
int count = 0;
int length = strlen(str);
int i;
bool isSpace = false;
for (i = 0; i < length; i++)
{
if (i == 0 && str[i] != ' ' && str[i] != '\t')
{
count++;
}
if (str[i] == ' ' || str[i] == '\t')
{
isSpace = true;
}
else if (isSpace)
{
count++;
isSpace = false;
}
}
return count;
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of