Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Đảo ngược các chữ số trong 1 số

Đảo ngược các chữ số trong 1 số

Yêu cầu:

– Nhập vào 1 số nguyên

– Đảo ngược các chữ số trong số nguyên đó.

Thuật toán:

– Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số ra.

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
int n, reverse = 0, rem;
printf("Nhap vao so nguyen: ");
scanf("%d", &n);
while(n > 0)
{
rem = n % 10;
reverse = reverse*10 + rem;
n /= 10;
}
printf("So dao nguoc = %d", reverse);
getch();
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of