Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần

Chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần

Yêu cầu:

Cho dãy a gồm n số nguyên có thứ tự tăng dần. Nhập vào một phần tử nguyên X, viết hàm chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần(không sắp xếp).

Thuật toán:

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void insert_at_i_pos(int A[], int* n, int pos, int x);
void insert_arr(int A[], int* n, int x);
void print_arr(int A[], int n);

void main( void )
{
int A[] = {-2, 3, 4, 7, 8, 11, 90, 100};
int n = sizeof(A)/sizeof(int);

print_arr(A, n);
insert_arr(A, &n, 30);
print_arr(A, n);

getch();
}

//insert x into array
void insert_arr(int A[], int* n, int x)
{
int i;
for(i = 0; i < *n; i++)
{
if(x <= A[i])
{
insert_at_i_pos(A, n, i, x);
return;
}
}
(*n)++;
A[i] = x;
}

//insert x at i position in array
void insert_at_i_pos(int A[], int* n, int pos, int x)
{
int i;
(*n)++;
for(i = *n - 1; i > pos; i--)
{
A[i] = A[i-1];
}
A[i] = x;
}

//Display array
void print_arr(int A[], int n)
{
int i;
printf("\n=============================");
for(i = 0; i < n; i++)
{
printf("\nA[%d] = %d", i, A[i]);
}
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of