Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Office / Access / Bảo mật cơ sở dữ liệu Access

Bảo mật cơ sở dữ liệu Access

Đa số các doanh nghiệp đang dùng một ứng dụng Microsoft Access cũng xài một trong những (hoặc tất cả) cách sau để bảo vệ cơ sở dữ liệu (CSDL) nhằm tránh những nhân viên nào thích táy máy chân tay:

1. Bảo vệ mã lệnh VBA (Visual Basic for Application) bằng cách chọn mục Properties trên trình đơn Tools của cửa sổ soạn thảo Microsoft Visual Basic rồi chọn trang Protection trên hộp thoại Project Properties. Cuối cùng, chọn Lock project for viewing, kèm theo là mật khẩu bảo vệ. Với cách này, cấu trúc và dữ liệu các bảng (table) vẫn có thể được xem và sửa đổi.

2. Dùng chức năng Make MDE file để ngăn không cho sửa đổi mã lệnh, thiết kế biểu mẫu (form) và thiết kế báo biểu (report). Với cách này, cấu trúc và dữ liệu các bảng (table) vẫn có thể được lấy đi để chuyển vào tập tin .MDB khác mà xem và sửa đổi.

3. Dùng chức năng Encrypt / Decrypt database… để mã hóa CSDL, ngăn không cho các chương trình tiện ích hay xử lý văn bản giải mã nhưng vẫn có thể dùng Access để mở.

4. Dùng chức năng Set database password để quy định mật khẩu cho CSDL. Cách này hơi phiền nếu có một bảng trong CSDL khác liên kết (link) với nó. Nếu quên mật khẩu thì … khóc luôn chứ sao!

5. Thiết kế một biểu mẫu khởi động, trong đó yêu cầu cho biết tên và mật khẩu, dùng hộp thoại Startup (từ danh sách Display Form/Page) để quy định phải mở biểu mẫu này trước tiên mỗi lần mở CSDL. Nhờ cách này, ta có thể giấu luôn cửa sổ Database, nơi có thể xem và chọn các thành phần của CSDL để sửa chữa.

Trong những cách trên, cách thứ 5 vẫn có thể bị vượt qua bằng cách nhấn và giữ phím Shift trong lúc mở CSDL. Để khắc phục, ta có thể dùng Visual Basic gán trị False cho thuộc tính AllowBypassKey để vô hiệu hóa phím Shift khi mở CSDL.

Giả sử bạn có một CSDL tên dbProtect.MDB. Mỗi lần người ta mở nó, bạn muốn biểu mẫu frmKhoiDong luôn được hiển thị trước tiên bằng cách xác định Display Form/PagefrmKhoiDong. Để thay đổi thuộc tính AllowBypassKey, bắt buộc phải mở CSDL, gán trị mới cho thuộc tính này, đóng CSDL lại thì lần mở sau mới có ép-phê. Bạn nhớ, cần khóa làm sao để người ta không mở được mà mình mở được, nghĩa là ta phải có chìa khóa để mở. Chìa ở đây chính là một biểu mẫu khác, chẳng hạn có tên là frmChiaKhoa.

Khi đã thay đổi thuộc tính AllowBypassKey được rồi, chắc chắn biểu mẫu frmKhoiDong được hiển thị khi mở CSDL. Cho nên ta đặt chìa khóa thông qua biểu mẫu này bằng cách vẽ một ô điều khiển nào đấy (miễn sao nó có thủ tục xử lý tình huống Click là được), chẳng hạn nhãn lblChiaKhoa, rồi đặt thuộc tính VisibleNo và thêm dòng lệnh DoCmd.OpenForm “frmChiaKhoa” vào thủ tục xử lý tình huống Click. Bạn phải nhớ vị trí nhãn lblChiaKhoa để lôi chìa khóa ra nhé. Như vậy, vấn đề còn lại nằm ở biểu mẫu frmChiaKhoa.

Bạn mở cửa sổ soạn thảo Microsoft Visual Basic, chọn mục References… để bảo đảm Microsoft DAO xx.xx Object Library (trong đó, phiên bản xx.xx có thể là:2.5 hoặc 3.51 hoặc 3.6 tùy theo phiên bản Access, dĩ nhiên nên chọn phiên bản mới nhất) đã được chọn trong danh sách Available References.

LockMDB

Hình 1: Biểu mẫu cần thiết kế

Hình 1 là biểu mẫu frmChiaKhoa cần thiết kế, bao gồm một ô văn bản txtPassword để nhận mật khẩu mà người cần mở khóa phải gõ vào, một nút lệnh cmdLock thực hiện việc khóa CSDL và một nút lệnh cmdUnlock thực hiện việc mở khóa CSDL. Xong, bạn gõ các thủ tục xử lý như đoạn mã 1. Trước khi quậy chuyện này trên một CSDL, bạn nên sao chép phòng hờ CSDL để tránh sự cố khóa được rồi nhưng không mở được (do bạn gõ nhầm các dòng lệnh).

Đoạn mã 1

‘Hàm ChangeProperty thay đổi các thuộc tính của CSDL

Function ChangeProperty(strPropName, varPropType, varPropValue)

  Dim dbs As Database, prp As Property

  Const conPropNotFoundError = 3270

  Set dbs = CurrentDb

  On Error GoTo Change_XuLyLoi

  dbs.Properties(strPropName) = varPropValue

  ChangeProperty = True

Change_KetThuc:

  Exit Function

Change_XuLyLoi:

  ‘Thuộc tính không thấy

  If Err = conPropNotFoundError Then 

  Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _

  varPropType, varPropValue)

  dbs.Properties.Append prp

  Resume Next

  Else

  ‘Không biết lỗi gì

  ChangeProperty = False

  Resume Change_KetThuc

  End If

End Function

‘Xử lý tình huống chọn nút [Khóa database]

Private Sub cmdLock_Click()

  ‘Biểu mẫu này được nạp trước

  ChangeProperty “StartupForm”, dbText, “frmKhoiDong”

  ChangeProperty “StartupShowDBWindow”, dbBoolean, False

  ChangeProperty “StartupShowStatusBar”, dbBoolean, False

  ChangeProperty “AllowBuiltinToolbars”, dbBoolean, False

  ChangeProperty “AllowFullMenus”, dbBoolean, False

  ChangeProperty “AllowBreakIntoCode”, dbBoolean, False

  ChangeProperty “AllowSpecialKeys”, dbBoolean, False

 

  ‘Không cho xài phím Shift để bỏ qua biểu mẫu frmKhoiDong

  ChangeProperty “AllowBypassKey”, dbBoolean, False

 

  MsgBox “Cơ sở dữ liệu đã được khóa! Đóng cơ sở dữ liệu, _

  rồi mở lại mới có ép-phê.”, vbOKOnly, “eChip Security”

  cmdExit.SetFocus

  cmdUnlock.Visible = True

  cmdLock.Visible = False

End Sub

‘Xử lý tình huống chọn nút [Mở database]

Private Sub cmdUnlock_Click()

  ‘Không cần biểu mẫu khởi động nữa

  ChangeProperty “StartupForm”, dbText, “”

  ChangeProperty “StartupShowDBWindow”, dbBoolean, True

  ChangeProperty “StartupShowStatusBar”, dbBoolean, True

  ChangeProperty “AllowBuiltinToolbars”, dbBoolean, True

  ChangeProperty “AllowFullMenus”, dbBoolean, True

  ChangeProperty “AllowBreakIntoCode”, dbBoolean, True

  ChangeProperty “AllowSpecialKeys”, dbBoolean, True

  ChangeProperty “AllowBypassKey”, dbBoolean, True

  MsgBox “Cơ sở dữ liệu đã được mở khóa ! _

  Đóng cơ sở dữ liệu, rồi mở lại mới có ép-phê.”, _

  vbOKOnly, “eChip Security”

  cmdExit.SetFocus

  txtPassword = “”

  cmdLock.Visible = True

  cmdUnlock.Visible = False

  txtPassword.Visible = False

End Sub

‘Xử lý tình huống khi mở biểu mẫu

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)

  Dim dbs As Database

  Set dbs = CurrentDb

  On Error GoTo KhongCoThuocTinh_Err

  If dbs.Properties(“AllowBypassKey”) Then

    cmdLock.Visible = True

    txtPassword.Visible = False

  Else

    cmdLock.Visible = False

    txtPassword.Visible = True

  End If

  Exit Sub

  KhongCoThuocTinh_Err:

  cmdLock.Visible = True

  txtPassword.Visible = False

End Sub

‘Khi người ta gõ mật khẩu và nhấn phím Enter

Private Sub txtPassword_LostFocus()

  If txtPassword = “echip” Then

    cmdUnlock.Visible = True

  End If

End Sub

Nguồn eChip.

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of