Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / ngoton (page 20)

ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Chèn X vào vị trí đầu của mảng 1 chiều

Yêu cầu: – Chèn phần tử X vào vị trí đầu của mảng 1 chiều. Thuật toán: – Để chèn phần tử vào mảng, chúng ta thực hiện phép dồn: A[i+1] = A[i]. Phép dồn phần tử được thực hiện đến vị trí k cần chèn giá trị mới. Gán A[k] …

Read More »

In ra phần tử âm của mảng

Yêu cầu: Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm trong mảng. Thuật toán: – Dùng vòng lặp for hoặc while để duyệt mảng. Code: Kết quả: [crayon-6331ac81e2ab3587918300/]

Read More »

Kiểm tra số đối xứng hay không?

Yêu cầu: Số đối xứng hay còn gọi là “palindrome”. Ví dụ: 123321 là số đối xứng, 12012 không phải số đối xứng. Thuật toán: Đảo các chữ số của số đầu vào. Nếu giá trị của số trước và sau khi đảo bằng nhau thì đó là số đối …

Read More »

Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N

Yêu cầu: Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn giá trị N nhập từ bàn phím. Thuật toán: – Viết hàm kiểm tra số nguyên tố – Dùng vòng lặp để in ra các số nguyên tố Code: Kết quả: [crayon-6331ac81e316d790026831/]

Read More »

Đảo ngược các chữ số trong 1 số

Yêu cầu: – Nhập vào 1 số nguyên – Đảo ngược các chữ số trong số nguyên đó. Thuật toán: – Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số ra. Code: Kết quả: [crayon-6331ac81e3571527604460/]

Read More »