Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Data Hiding and Secret Sharing / Ẩn tin mật trên văn bản – Text steganography

Ẩn tin mật trên văn bản – Text steganography

Phương pháp dùng khoảng trắng của văn bản

Ví dụ: bit 0 = 1 khoảng trắng, bit 1 = 2 khoảng trắng
 Dùng khoảng trắng sẽ không làm thay đổi ngữ nghĩa của văn bản che chắn
 Nên dùng khoảng trắng ở đâu để văn bản nhìn vẫn bình thường?

Ý tưởng:

– Ở cuối mỗi dòng, nếu muốn nhúng bit 0 thì chèn 1 khoảng trắng, bit 1 thì chèn 2 khoảng trắng, không nhúng thì không chèn khoảng trắng
– Thường yêu cầu chiều dài của dòng sau khi nhúng phải ≤ một con số nào đó (vd, 70) → có những dòng sẽ không nhúng được

Phương pháp dùng khoảng trắng giữa các từ để làm cho văn bản được căn lề 2 bên

Ý tưởng:
 Giữa các từ có rất nhiều khoảng trắng, tại sao không dùng để nhúng bit (vd, bit 0 = 1 khoảng trắng, bit 1 = 1 khoảng trắng
chèn thêm 1 khoảng trắng)?
 Để văn bản được căn lề 2 bên, việc thêm một số khoảng trắng vào giữa các từ là điều bình thường → tận dụng điều này để
nhúng bit
 Nhưng không thể làm đơn giản là: bit 0 = 1 khoảng trắng, bit 1 = 1 khoảng trắng chèn thêm 1 khoảng trắng vì chịu ràng buộc về số khoảng trắng phải chèn cho mỗi dòng
Một đề xuất là, với mỗi dòng:
 Bit 0 = 10 = 1 khoảng trắng chèn thêm 1 khoảng trắng + 1 khoảng trắng
 Bit 1 = 01 = 1 khoảng trắng + 1 khoảng trắng chèn thêm 1 khoảng trắng
 Không nhúng = các trường hợp còn lại

Thuật toán nhúng

Input:
 msg_bits: chuỗi bit ứng với tin mật
 cover_text: văn bản dùng để che chắn tin mật
 text_width: độ dài của dòng sau khi được căn lề
Output:
 stego_text: là cover_text sau khi đã được nhúng msg_bits

Thuật toán rút trích

Input: stego_text

Output: extracted_msg_bits

Source code (Python)

Phương pháp dùng khoảng trắng của văn bản Ví dụ: bit 0 = 1 khoảng trắng, bit 1 = 2 khoảng trắng  Dùng khoảng trắng sẽ không làm thay đổi ngữ nghĩa của văn bản che chắn  Nên dùng khoảng trắng ở đâu để văn bản nhìn vẫn bình thường? Ý tưởng: - Ở cuối mỗi dòng, nếu muốn nhúng bit 0 thì chèn 1 khoảng trắng, bit 1 thì chèn 2 khoảng trắng, không nhúng thì không chèn khoảng trắng - Thường yêu cầu chiều dài của dòng sau khi nhúng phải ≤ một con số nào…

User Rating: Be the first one !

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *