Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Xây dựng lớp hình tròn dẫn xuất từ lớp điểm

Xây dựng lớp hình tròn dẫn xuất từ lớp điểm

Yêu cầu:

Viết chương trình dưới đây:
+ Định nghĩa lớp CPOINT có:
– Các thuộc tính x,y
– 2 hàm tạo: không đối số và có đối số
– Phương thức show_xy() : hiển thị (x,y)

+ Sau đó, xây dựng lớp CCIR dẫn xuất từ lớp CPOINT và có thêm các thuộc tính:
– Thuộc tính r: bán kính
– 2 hàm tạo: không đối số và có đối số
Chú ý: cách xây dựng hàm tạo của lớp dẫn xuất.
– Phương thức show_r(): hiển thị bán kính r

Code:
//************************************************************
#include <iostream>
using namespace std;

class CPOINT
{
private:
double x, y;
public:
CPOINT()
{
x = y = 0.0;
}
CPOINT(double x, double y)
{
this->x = x;
this->y = y;
}
void show_xy()
{
cout << "(x, y) = ("<< x << ", " << y << ")" << endl; } }; class CCIR : public CPOINT { private: double r; public: CCIR() { r = 0.0; } CCIR(double x, double y, double r) : CPOINT(x, y) { this->r = r;
}
void show_r()
{
cout << "r = " << r << endl;
}
};

int main ()
{
CCIR circle(2.3, -5, 6.0);
circle.show_xy();
circle.show_r();

system("pause");
return 0;
}

Kết quả:

Yêu cầu: Viết chương trình dưới đây: + Định nghĩa lớp CPOINT có: – Các thuộc tính x,y – 2 hàm tạo: không đối số và có đối số – Phương thức show_xy() : hiển thị (x,y) + Sau đó, xây dựng lớp CCIR dẫn xuất từ lớp CPOINT và có thêm các thuộc tính: – Thuộc tính r: bán kính – 2 hàm tạo: không đối số và có đối số Chú ý: cách xây dựng hàm tạo của lớp dẫn xuất. – Phương thức show_r(): hiển thị bán kính r Code: Kết quả: [crayon-5c90c7b402423143575372/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *