Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Xây dựng 1 lớp biểu diễn xâu kí tự có các hàm tạo và hàm hủy cần thiết

Xây dựng 1 lớp biểu diễn xâu kí tự có các hàm tạo và hàm hủy cần thiết

Yêu cầu:

Xây dựng 1 lớp biểu diễn xâu kí tự có các hàm tạo và hảm hủy cần thiết. Viết hàm thành phần concat() để nối xâu đối tượng với một xâu khác và hàm in nội dung của xâu ra màn hình.

Code:
/************************************************************/

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

class CString
{
private:
char* m_str;
public:
CString(char* s = NULL)
{
if(s == 0)
{
m_str = _strdup("");
}
else
{
m_str = _strdup(s);
}
}
~CString()
{
if(m_str != NULL)
delete [] m_str;
}
// Assign operator
CString& operator= (const CString& s)
{
// delete old content
delete this->m_str;
this->m_str = strdup(s.m_str);
return *this;
}

// Concentrate operator
CString& operator+ (const CString& s)
{
char* nStr = new char[strlen(s.m_str) + strlen(this->m_str) + 1];
strcpy(nStr, this->m_str);
strcat(nStr, s.m_str);
delete this->m_str;
this->m_str = nStr;
return *this;
}


void print(){ cout << this->m_str << endl;}
};

void main()
{
CString str1 = "ngoton";
CString str2 = ".it";
str1.print();
CString str = str1 + str2;
str1.print();
str.print();
system("pause");
}

Chú ý: ở đây đối tượng str1 đóng vai trò con trỏ this trong chồng toán tử operator+

Kết quả:

Yêu cầu: Xây dựng 1 lớp biểu diễn xâu kí tự có các hàm tạo và hảm hủy cần thiết. Viết hàm thành phần concat() để nối xâu đối tượng với một xâu khác và hàm in nội dung của xâu ra màn hình. Code: Chú ý: ở đây đối tượng str1 đóng vai trò con trỏ this trong chồng toán tử operator+ Kết quả: [crayon-5c90c760aeccc606066943/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *