Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Viết 1 lớp biểu diễn hình chữ nhật có các thuộc tính là 2 cạnh

Viết 1 lớp biểu diễn hình chữ nhật có các thuộc tính là 2 cạnh

Yêu cầu:

Viết một lớp biểu diễn hình chữ nhật có các thuộc tính là độ dài hai cạnh(chiều rộng và chiều dài) và có các phương thức sau:
– Nhập dữ liệu hai cạnh cho hình chữ nhật
– Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
– In thông tin của hình chữ nhật ra màn hình (bao gồm độ dài hai cạnh, chu vi và diện tích).
Trên cơ sở lớp xây dựng được viết chương trình cho phép người dùng nhập dữ liệu của hình chữ nhật rồi in thông tin về nó ra màn hình.

Code:
/************************************************************/

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;


class CRect
{
private:
float width;
float height;
public:
CRect()
{
width = 0;
height = 0;
}
~CRect()
{

}
void import()
{
cout << "\nwidth = ";
scanf("%f", &width);
cout << "\nheight = ";
scanf("%f", &height);
}
// tinh chu vi
float circum()
{
return (width + height) * 2;
}
// tinh dien tich
float area()
{
return width * height;
}
void print()
{
cout << "\n----------------------";
cout << "\nwidth = " << width;
cout << "\nheight = "<< height;
cout << "\ncircum = " << circum();
cout << "\narea = " << area() <<endl;
}
};

void main()
{
CRect rect;
rect.import();
rect.print();
system("pause");
}

Kết quả:

Yêu cầu: Viết một lớp biểu diễn hình chữ nhật có các thuộc tính là độ dài hai cạnh(chiều rộng và chiều dài) và có các phương thức sau: – Nhập dữ liệu hai cạnh cho hình chữ nhật – Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật – In thông tin của hình chữ nhật ra màn hình (bao gồm độ dài hai cạnh, chu vi và diện tích). Trên cơ sở lớp xây dựng được viết chương trình cho phép người dùng nhập dữ liệu của hình chữ nhật rồi in thông tin về nó ra màn…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *