Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Yêu cầu: Nhập số tự nhiên n rồi tính tổng (lưu ý phép chia các số nguyên):

Phân tích:

– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0)

– Dùng vòng lặp for( ) để tính tổng S

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Nhập số tự nhiên n rồi tính tổng (lưu ý phép chia các số nguyên): [crayon-6106fb049682e575977310/] Phân tích: – Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) – Dùng vòng lặp for( ) để tính tổng S Code: [crayon-6106fb0496839078157293/] Kết quả: [crayon-6106fb049683e537137659/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *