Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Yêu cầu: Nhập số tự nhiên n rồi tính tổng (lưu ý phép chia các số nguyên):

Phân tích:

– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0)

– Dùng vòng lặp for( ) để tính tổng S

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Nhập số tự nhiên n rồi tính tổng (lưu ý phép chia các số nguyên): [crayon-5cbe78a3515cb599276790/] Phân tích: – Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) – Dùng vòng lặp for( ) để tính tổng S Code: [crayon-5cbe78a3515d5795462176/] Kết quả: [crayon-5cbe78a3515d9835773769/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *