Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng 1 chiều

Tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng 1 chiều

Yêu cầu:

– Tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng 1 chiều.

Thuật toán:

– Viết hàm tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng 1 chiều.

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

int sum_at_even_pos(int A[], int len);

void main()
{
int arr[LEN_MAX];
int n;
int i;
do
{
printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
scanf("%d", &n);
}
while (n > LEN_MAX || n <= 0);

for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("\nA[%d] = ", i);
scanf("%d", &arr[i]);
}

printf("\nTong cac phan tu o vi tri chan: %d", sum_at_even_pos(arr, n));

getch();
}

int sum_at_even_pos(int A[], int len)
{
int i;
int sum = 0;
for (i = 0; i < len; i++)
if (i%2 == 0)
sum += A[i];

return sum;
}

Kết quả:

Yêu cầu: – Tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng 1 chiều. Thuật toán: – Viết hàm tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng 1 chiều. Code: Kết quả: [crayon-61070abab08c8847079654/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

One comment

  1. Anh ơi giải giúp e bài này với ạ.
    Viết chương trình thực hiện những yêu cầu sau:
    a. Tạo ngẫu nhiên mảng một chiều n phần tử nguyên dương có giá trị chứa trong đoạn [10, 20] và xuất mảng.
    b. Kiểm tra xem tổng các số chẵn ở vị trí lẻ có bằng tổng các số lẻ ở vị trí chẵn hay không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *