Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính tổng các chữ số trong 1 số

Tính tổng các chữ số trong 1 số

Yêu cầu:

Tính tổng các chữ số trong 1 số.

Ví dụ: số 1234 có tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Giải thuật:

– Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số từ hàng đơn vị, hàng chục, …

Code:

/************************************************************
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
long num, temp, digit, sum = 0;

printf("Nhap vao so bat ki: ");
scanf("%ld", &num);
temp = num;
while (num > 0)
{
digit = num % 10;
sum = sum + digit;
num /= 10;
}
printf("\nSo ban da nhap = %ld", temp);
printf("\nTong cac chu so trong %ld = %ld", temp, sum);
getch();
}

Kết quả:

Yêu cầu: Tính tổng các chữ số trong 1 số. Ví dụ: số 1234 có tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 Giải thuật: – Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số từ hàng đơn vị, hàng chục, … Code: Kết quả: [crayon-5c90c80496451814905669/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *