Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính tổng bình phương của 2 số

Tính tổng bình phương của 2 số

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, sau đó in ra tổng bình phương của chúng.

Phân tích:

– Nhập vào 2 số nguyên từ bàn phím.

– Tính tổng theo công thức: S = a*a + b*b

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, sau đó in ra tổng bình phương của chúng. Phân tích: – Nhập vào 2 số nguyên từ bàn phím. – Tính tổng theo công thức: S = a*a + b*b Code: [crayon-5f97297a04469363650755/] Kết quả: [crayon-5f97297a04475389067428/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *