Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính sinx

Tính sinx

Yêu cầu:

Lập chương trình tính sin(x) với độ chính xác 0.0001 theo công thức:
sin(x) = x – x^3/3! + x^5/5! – …+(-1)^n.x^(2n+1)/(2n+1)!

Thuật toán:

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Lập chương trình tính sin(x) với độ chính xác 0.0001 theo công thức: sin(x) = x – x^3/3! + x^5/5! – …+(-1)^n.x^(2n+1)/(2n+1)! Thuật toán: Code: [crayon-5c90c624d3622092201636/] Kết quả: [crayon-5c90c624d362f157699012/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *