Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính giai thừa cách

Tính giai thừa cách

Yêu cầu:

Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! = 2.4.6…n nếu chẵn.

Thuật toán:

– Dùng phương pháp đệ quy.

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

long giaithua(int N);

void main()
{
int N;
long ket_qua;
do
{
printf("\n Nhap vao so nguyen duong N = ");
scanf("%d", &N);
}
while(N < 0);
ket_qua = giaithua(N);
printf("\n %d!! = %ld", N, ket_qua);
getch();
}

long giaithua(int N)
{
if(N == 0 || N == 1)
return 1;
else
return N * giaithua(N-2);
}

Kết quả:

Yêu cầu: Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! = 2.4.6…n nếu chẵn. Thuật toán: – Dùng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5c90c730a393c622544637/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *