Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính e mũ x

Tính e mũ x

Yêu cầu:

Nhập 1 số c > 0 (sai số) và 1 số thực x rồi tính : e^x = 1 + x/1! + x^2/2! + …+x^n/n!
Tổng được tính với n đủ lớn sao cho |x^n/n!| < c thỏa mãn.

Thuật toán:

– Tương tự như tính sinx, cosx, chúng ta sử dụng vòng lặp for() để giải quyết bài toán này.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Nhập 1 số c > 0 (sai số) và 1 số thực x rồi tính : e^x = 1 + x/1! + x^2/2! + …+x^n/n! Tổng được tính với n đủ lớn sao cho |x^n/n!| < c thỏa mãn. Thuật toán: – Tương tự như tính sinx, cosx, chúng ta sử dụng vòng lặp for() để giải quyết bài toán này. Code: [crayon-5c90c7e26e44e822843981/] Kết quả: [crayon-5c90c7e26e459934035355/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *