Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính cosx

Tính cosx

Yêu cầu:

Nhập một số c>0 (ví dụ c = 0.0001) và một số thực x rồi tính: cos(x)= 1 – x^2/2! + x^4/4! – …+(-1)^n.x^(2n)/(2n)!
Tổng được tính với n đủ lớn sao cho bất đẳng thức: |x^(2n)/(2n)!| <= c thỏa mãn

Thuật toán:

– Dùng vòng lặp for để tính biểu thức cosx.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Nhập một số c>0 (ví dụ c = 0.0001) và một số thực x rồi tính: cos(x)= 1 – x^2/2! + x^4/4! – …+(-1)^n.x^(2n)/(2n)! Tổng được tính với n đủ lớn sao cho bất đẳng thức: |x^(2n)/(2n)!| <= c thỏa mãn Thuật toán: – Dùng vòng lặp for để tính biểu thức cosx. Code: [crayon-5c90c8d705e95134996801/] Kết quả: [crayon-5c90c8d705ea0480099227/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *