Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng

Tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng

Yêu cầu:

Viết hàm tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng.

Thuật toán:

Viết hàm có tham số đầu vào là mảng 1 chiều và giá trị x, giá trị trả về là vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng, nếu không có phần tử nào phù hợp thì trả về -1

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

int srchPos(int A[], int x, int len);

void main()
{
int arr[LEN_MAX];
int n, x;
int i;
int pos;
do
{
printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
scanf("%d", &n);
}
while (n > LEN_MAX);

for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("\nA[%d] = ", i);
scanf("%d", &arr[i]);
}

//Nhap phan tu x
printf("\nNhap x: ");
scanf("%d", &x);

pos = srchPos(arr, x, n);
if(pos != -1)
printf("\n%d xuat hien tai vi tri cuoi mang A la: %d", x, pos);
else
printf("\n%d khong xuat hien trong mang A", x);

getch();
}

int srchPos(int A[], int x, int len)
{
int i, pos = -1;
for (i = 0; i < len; i++)
if (x == A[i])
pos = i+1;
return pos;
}

Kết quả:

Yêu cầu: Viết hàm tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng. Thuật toán: Viết hàm có tham số đầu vào là mảng 1 chiều và giá trị x, giá trị trả về là vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng, nếu không có phần tử nào phù hợp thì trả về -1 Code: Kết quả: [crayon-5cbe7925419a5931185839/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

One comment

 1. ai đó giúp giùm bài này vs
  Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử có các thao tác
  tìm kiếm trên mảng như sau:
  a. Vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng
  b. Vị trí số nguyên tố đầu tiên trong mảng nếu có
  c. Tìm số nhỏ nhất trong mảng
  d. Tìm số dương nhỏ nhất trong mảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *