Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tìm số hoàn hảo

Tìm số hoàn hảo

Yêu cầu:

Một số hoàn hảo là một số có tổng các ước số của nó bằng chính số đó. Hãy tìm số hoàn hảo nhỏ hơn 5000. Ví dụ: 6 có các ước số là 1, 2, 3 và 6 = 1 + 2 + 3.

Thuật toán:

– Tìm các ước số của số đó. Sau đó tính tổng các ước số.

– So sánh tổng các ước số với số đó. In kết quả ra màn hình.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Một số hoàn hảo là một số có tổng các ước số của nó bằng chính số đó. Hãy tìm số hoàn hảo nhỏ hơn 5000. Ví dụ: 6 có các ước số là 1, 2, 3 và 6 = 1 + 2 + 3. Thuật toán: – Tìm các ước số của số đó. Sau đó tính tổng các ước số. – So sánh tổng các ước số với số đó. In kết quả ra màn hình. Code: [crayon-5c90c76b00605541108355/] Kết quả: [crayon-5c90c76b00610389261874/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *