Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tìm số Amstrong

Tìm số Amstrong

Yêu cầu:

– Tìm số Amstrong là một số có đặc điểm sau: số đó gồm n chữ số, tổng các lũy thừa bậc n của các chữ số đó và số đó.
Ví dụ: 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3. Hãy tìm các số Amstrong nhỏ hơn 1000.

Phân tích:

– Dùng vòng lặp để kiểm tra điều kiện của sô Amstrong.

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"

void main()
{
int i, j, k;
for(i = 0; i <= 9; i++)
for(j = 0; j <= 9; j++)
for(k = 0; k <= 9; k++)
{
if(i == 0)
{
if(j == 0)
{
printf("\n %d^1 = %d", k, k);
}
else
{
if((10*j + k) == (pow((float)j, 2)+pow((float)k, 2)))
printf("\n %d^2 + %d^2 = %d", j, k, 10*j+k);
}
}
else
{
if((100*i + 10*j + k) == (pow((float)i, 3) + pow((float)j, 3) + pow((float)k, 3)))
printf("\n %d^3 + %d^3 + %d^3 = %d", i, j, k, 100*i + 10*j + k);
}
}
getch();
}

Kết quả:

Yêu cầu: – Tìm số Amstrong là một số có đặc điểm sau: số đó gồm n chữ số, tổng các lũy thừa bậc n của các chữ số đó và số đó. Ví dụ: 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3. Hãy tìm các số Amstrong nhỏ hơn 1000. Phân tích: – Dùng vòng lặp để kiểm tra điều kiện của sô Amstrong. Code: Kết quả: [crayon-5c90c71edda38984086588/]

User Rating: Be the first one !

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *